Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 КОНТАКТИ  
 Информация за контакти и справкиКОНТАКТИ

 

 

ТЕЛЕФОН:                (03051) 21-27

ФАКС:                        (03051) 21-27

 

Председател: (03051) 20-93

 

Районен съдия: (03051) 31-80

Съдия по вписванията: (03051) 35-27

Административен секретар: (03051) 32-83

 

Деловодство: (03051) 21-27

ФАКС (деловодство): (03051) 21-27

 

e-mail: court_che@mbox.contact.bg; court_che@abv.bg

 

адрес: Чепеларе 4850, ул."Беломорска" № 48

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник -  Петък

от 08:30ч. до 17:00ч.

 

В съдебната сграда е монтирана телефонна централа.

________________________________________

 

 

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

Набирателни банкови сметки за Районен съд Чепеларе

 

- За държавни такси:

/по Тарифата за държавни такси – за образуване на дела, за удостоверения, за преписи от документи и др./

 

сметка:                        BG94 UNCR 7000 3101 9775 77

банков код:                 UNCRBGSF

БАНКА :                      УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ

 

- За депозитни суми:

/за вещи лица, свидетели, гаранции, както и дължими от длъжници суми по изпълнителни дела и др./:

 

сметка:                       BG04 UNCR 7000 3301 9775 80

банков код:                UNCRBGSF

БАНКА :                      УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

Плащане на държавни такси чрез ПОС терминал

 

Районен съд град Чепеларе уведомява своите клиенти, че от 12.02.2014г. могат да извършват картови плащания за всички видове държавни такси, наложени процесуални глоби и съдебни разноски по транзитната сметка на съда: BG94 UNCR 7000 3101 9775 77, банков код: UNCRBGSF, БАНКА : УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ , чрез ПОС терминално устройство. Ограничения в размера на сумите няма.  Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и  Борика. При разплащане чрез ПОС терминално устройство не се дължат банкови комисиони /такси/. 

ПОС терминалното устройство е поставено в деловодството на съда – стая 207.

Услугата ще позволи на потребителите на съдебни услуги да плащат всички видове държавни такси, включително за издаване на свидетелство за съдимост, за заверени преписи  и копия на съдебни актове, удостоверения и др.

При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

 

 

 

Банкови сметки на Окръжен съд Смолян 

 

 Банкова сметка за внасяне на държавни такси:

BG 54 BUIB 7109 31 35009001

 

Банкова сметка за депозити за вещи лица:

BG 88 BUIB 7109 33 35009003

 

банков код: BUIBBGSF

СИБАНК АД - клон СМОЛЯН

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР