Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    Реализирани Проекти  
 Реализирани проекти от РС Чепеларе

***

Във връзка с реализиране на поставените задачи по раздел V „Достъп до правосъдие”- Цел 20 „Съдът създава условия за достъп на хора с увреждания”  от  Плана за подобряване работата на съда 2 на Програмата за развитие на съдебната система в Районен съд Чепеларе на 07.02.2011г. беше  осигурен специализиран софтуер за слабовиждащи и незрящи хора, който е  инсталиран на компютър в стаята за четене на дела.Системата преобразува текстовете от съдебните актове - протоколи, разпореждания, определения, решения и присъди, в естествено звучащ аудио сигнал с мъжки или женски глас. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. Идеята е не само хората с проблеми в зрението да имат възможност да се запознаят със съдържанието на съдебните актове, но и възрастни хора с нарушено зрение.

                     През настоящата седмица предстои обучение на служителите от служба „ Деловодство” за  работа с програмата. От 14.02.2011г. съдът ще е в готовност да предоставя за ползване на потребителите по всички дела програмата, преобразуваща текстовете в звук. Това ще позволи всеки текст да бъде изслушан по разбираем, естествен и приятен начин.

08.02.2011г.

***

             С помощта на психолога на училището партньор СОУ „Васил Дечев” - Йорданка Димитрова, са уточнени техниките за подобряване ефективността на изслушване на дете в съдебните процедури, включващи разделите "Характеристика на ефективната комуникация", "Изрази и оценки, определени като комуникативни бариера" и "Невербални канали за информация относно емоционалното състояние на детето".


09.06.2010г.


  ***

            От месец март 2010г. Районен съд гр.Чепеларе работи по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, като една от целите заложени в него е осигуряване на специални условия за работа с деца, тъй като съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето, във всяко съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то се изслушва, ако е навършило 10 годишна възраст.

            През месец май 2010г. беше оборудвана стая за изслушване на деца, в която те да се чувстват спокойни и защитени, а понастоящем продължава работата съвместно с привлечените партньори отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Смолян, учители и ученици от СОУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе и Община гр.Чепеларе по детайлизиране на процедурата по изслушване /подходящ психологически подход/, обучение на съдии и служители за водене на разговор с деца.


 Боядисване        Аранжиране

 

 Завършен вид             Завършен вид

 18.05.2010г.


 


   

Сътрудничество по проект "Червената шапчица и вълкът".

/ 23.10.2004год. /

 

   Обучение за магистрати от Смолянски съдебен район "Гражданско право и процес".

/ 24.11.2005год. /

 

 

 

   

Районен съд Чепеларе - "Съд модел".

/ 07.04.2006год. /

 

   Обучение "Съдът и младите хора" с деца от ДОВДЛРГ "Катя Ванчева" - Широка Лъка.

/ 20.09.2006год. /

 

 

  

   

Участие в изложението "Съдът и обществото заедно" организирано от Инициатива за укрепване на съдебната система.

/ 28.09.2006год. /

 

 Обучение за магистрати от Смолянски съдебен район "Вещно право. Делба."

/ 04.10.2006год. /

   

 

 

  4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР