Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
януари 2020г.
декември 2019г.
ноември 2019г.
октомври 2019г.
септември 2019г.
август 2019г.
юли 2019г.
юни 2019г.
май 2019г.
април 2019г.
март 2019г.
февруари 2019г.
януари 2019г.
декември 2018г.
ноември 2018г.
октомври 2018г.
септември 2018г.
август 2018г.
юли 2018г.
юни 2018г.
май 2018г.
април 2018г.
март 2018г.
февруари 2018г.
януари 2018г.
декември 2017г.
ноември 2017г.
октомври 2017г.
септември 2017г.
август 2017г.
юли 2017г.
юни 2017г.
май 2017г.
април 2017г
март 2017г.
февруари 2017г.
януари 2017г.
декември 2016г.
ноември 2016г.
октомври 2016г.
септември 2016г.
август 2016г.
юли 2016г.
юни 2016г.
май 2016г.
април 2016г.
март 2016г.
февруари 2016г..
януари 2016г..
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
  Постановени съдебни актове по граждански и наказателни дела

В изпълнение на Решение по Протокол №35/31.07.2008г. на Висшия съдебен съвет и на основание на чл. 64 от Закона за съдебната власт
/обнародван в ДВ. бр. 64 от 07.08.2007 г. /
от 13.10.2008г. се извършва публикация на актовете на Районен съд  град Чепеларе при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


      За разглеждане на постановен акт изберете период от менюто в ляво. Във всеки период  постановените съдебни актове са групирани на граждански и наказателни дела, подредени по дата на съдебния акт. За разглеждането на актовете не е необходим специализиран софтуер - съдебните актове са достъпни с използването на произволен браузър.

Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината; специфичния номер на съда; номер, обозначаващ характера на делото; петцифрен номер на делото.

Пример: 20195450100123
2019 - номер на годината, в която е образувано делото;
545 - специфичен номер на съда според Единен информационен код на съдилищата в Република България.  545- Районен съд Чепеларе;
01 - номер, обозначаващ характера на делото според Приложение 1;
00123 - петцифрен пореден номер на делото

Приложение 1
Номер Характер на делото
01 Първоинстанционни граждански дела
02 Наказателни дела от общ характер 

В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А

за организацията на публикуването на съдебните актове

в изпълнение на задълженията на Районен съд гр. Чепеларе

по чл. 64 от Закона за съдебната власт

 4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР