Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации по чл.12, т.2 от ЗПРКИ
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    Декларации по чл.12, т.2 от ЗПРКИ  
 СЛУЖИТЕЛИ
ДЕКЛАРАЦИИ СЛУЖИТЕЛИ 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаната               Т. Е. С.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Чепеларе, административен секретар. (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

Нямам участие в търговски дружества;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

Не развивам дейност като едноличен търговец;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

Не съм имала участие;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

ЕТ „ Таня – ЕМ – Таня Семерджиева”, но не съм развивала дейност като едноличен търговец.

Със заявление, с вх.№ в ТР № 20080909142243, на 09.09.2008г. е прекратена;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм била;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

9 000 /девет хиляди /лева, потребителски кредит, в „Уникредит Булбанк” клон Чепеларе;

3 000 /три хиляди /лева, потребителски кредит, в „Уникредит Булбанк” клон Чепеларе;

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

Нямам сключени такива договори.

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

Севдалина Емилова Семерджиева – чистач, роднина по сватовство до втора степен.

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Няма.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 20.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната Н. Й. Р.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Системен администратор към районен съд град Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): потребителски кредит от 8489лв  към днешна дата, от Уникредит Булбанк

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 21.01.2009 год.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната). Н.С.Г.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ГР.ЧЕПЕЛАРЕ в размер на 10 000 лева.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 21.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната).М.К.К.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд град Чепеларе – компютърен оператор

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; Не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): Не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Нямам

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Нямам

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Не

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 22.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    A.Б.Д

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Чепеларе

Призовкар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейности в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:НЕ.

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:НЕ.

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2. – към 31 март 2008г.

 

 

 

 

 Дата: 29.04.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    A.Б.Д

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Чепеларе

Секретар “Съдебно изпълнителна служба”

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ .

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейности в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:НЕ

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:НЕ.

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2. – към 31 март 2008г.

 

 

 Дата: 04.12.2009 г.

 

Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната Х.И.Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

съдебен секретар в Районен съд  Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

10 000,00 лева  кредит „УниКредит Булбанк” АД

2 000,00 лева  кредит  „Банка ДСК” ЕАД

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: Не

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:  Не

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 

 Дата: 19.12.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Н.Й.Р.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

системен администратор в  районен съд- Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 04.05.2010г. е направено рефинансиране на заема в размер на 10230 евро.

 

 Дата:10.05.2010г.                                                    Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Х.И.Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

съдебен секретар в  районен съд- Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 13.08.2010г. в „Банка ДСК” ЕАД сумата от 18 хиляди лева е изтеглена от мен във вид на потребителски кредит.

 

 

 Дата:17.08.2010г.                                                    Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Т.Е.С.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

административен секретар в  районен съд- Чепеларе

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 09.09.2010г. е направено рефинансиране на заема в УниКредит Булбанк клон Чепеларе в размер на 6617,29 евро.

 

 

 Дата:14.09.2010г.                                                    Декларатор: /п/

 

 


 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната С.И.П..

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Чепеларе

Гл.счетоводител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМА.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЯМА

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЯМА

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЯМА.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЯМА.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЯМА

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЯМА.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМА.

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: Костадин Мирчев Чакъров – огняр, роднина по сватовство до втора степен.

 

 

Забележка. Лицата, които заемат публична длъжност към 31 март 2009 г., декларират  обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2 – към 31 март 2008г.

 

 

 Дата: 11.07.2011 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Т.Е.С.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

административен секретар в  районен съд- Чепеларе

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 26.06.2012г. в банка „ДСК” ЕАД сумата 2,500хил. лева.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:05.07.2012г.                                                    Декларатор: /п/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Х.И.Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе - съдебен секретар

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 06.12.2011г. е направено рефинансиране на заема в размер на 10 000 евро.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:10.12.2011г.                                                    Декларатор: /п/


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната С.И.П-Ч..

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе – главен счетоводител

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

Имам задължения към „Банка ДСК” ЕАД:

1.Кредит овърдрафт в размер на 1300лв. от 17.10.2008г.

2.Потребителски кредит в размер на 5000 лева на 29.01.2013г.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:30.01.2013г.                                                    Декларатор: /п/

 

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Н.С.Г.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе – съдебен секретар

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 02.07.2013г. в „УниКредитБулбанк” АД – сумата 12 хил.евро.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:09.07.2013г.                                                    Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Долуподписаният    Г.И.К.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

 Районен съд гр. Чепеларе - Призовкар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Не .

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):НЕ.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  Банка ДСК, потребителски кредит от 20.06.2008г. в размер на 11800евро.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:НЕ.

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: НЕ

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г. декларират обстоятелствата по т.1,3,4,и 5 към 31 март 2009г. а по т.2- към 31 март 2008г.

 

 Дата: 02.09.2013 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Н.С.Г.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе – съдебен секретар

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 05.09.2014г. в „УниКредитБулбанк” АД – сумата 2 хил.евро.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:12.09.2014г.                                                    Декларатор: /п/


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

(Изм. – ДВ, бр.38 от 2012г., в сила от 01.07.2012г.)

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната                С.Б С.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Чепеларе,

съдебен  секретар (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ;

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ

 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012г., в сила от 1.07.2012г.) Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: НЕ;

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2 – към 31 март 2008г.

 

 

 

 Дата: 26.04.2016г.

 

Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

(Изм. – ДВ, бр.38 от 2012г., в сила от 01.07.2012г.)

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната                Е.М.В.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Чепеларе,

чистач (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ;

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ

 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012г., в сила от 1.07.2012г.) Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: НЕ;

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2 – към 31 март 2008г.

 

 

 

 Дата: 01.12.2016г.

 

Декларатор: /п/

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР