Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации по чл.12, т.2 от ЗПРКИ
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    Декларации по чл.12, т.2 от ЗПРКИ  
 СЛУЖИТЕЛИ
ДЕКЛАРАЦИИ СЛУЖИТЕЛИ 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаната               Т. Е. С.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Чепеларе, административен секретар. (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

Нямам участие в търговски дружества;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

Не развивам дейност като едноличен търговец;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

Не съм имала участие;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

ЕТ „ Таня – ЕМ – Таня Семерджиева”, но не съм развивала дейност като едноличен търговец.

Със заявление, с вх.№ в ТР № 20080909142243, на 09.09.2008г. е прекратена;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм била;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

9 000 /девет хиляди /лева, потребителски кредит, в „Уникредит Булбанк” клон Чепеларе;

3 000 /три хиляди /лева, потребителски кредит, в „Уникредит Булбанк” клон Чепеларе;

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

Нямам сключени такива договори.

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

Севдалина Емилова Семерджиева – чистач, роднина по сватовство до втора степен.

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Няма.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 20.01.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната Н. Й. Р.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Системен администратор към районен съд град Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): потребителски кредит от 8489лв  към днешна дата, от Уникредит Булбанк

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 21.01.2009 год.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната). Н.С.Г.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ГР.ЧЕПЕЛАРЕ в размер на 10 000 лева.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 21.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната).М.К.К.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд град Чепеларе – компютърен оператор

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; Не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): Не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Нямам

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Нямам

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Не

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 22.01.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    A.Б.Д

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Чепеларе

Призовкар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейности в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:НЕ.

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:НЕ.

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2. – към 31 март 2008г.

 

 

 

 

 Дата: 29.04.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната    A.Б.Д

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Чепеларе

Секретар “Съдебно изпълнителна служба”

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ .

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейности в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:НЕ

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:НЕ.

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2. – към 31 март 2008г.

 

 

 Дата: 04.12.2009 г.

 

Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната Х.И.Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

съдебен секретар в Районен съд  Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

10 000,00 лева  кредит „УниКредит Булбанк” АД

2 000,00 лева  кредит  „Банка ДСК” ЕАД

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: Не

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:  Не

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 

 Дата: 19.12.2009г.

 

Декларатор: /п/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Н.Й.Р.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

системен администратор в  районен съд- Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 04.05.2010г. е направено рефинансиране на заема в размер на 10230 евро.

 

 Дата:10.05.2010г.                                                    Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Х.И.Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

съдебен секретар в  районен съд- Чепеларе

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 13.08.2010г. в „Банка ДСК” ЕАД сумата от 18 хиляди лева е изтеглена от мен във вид на потребителски кредит.

 

 

 Дата:17.08.2010г.                                                    Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Т.Е.С.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

административен секретар в  районен съд- Чепеларе

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 09.09.2010г. е направено рефинансиране на заема в УниКредит Булбанк клон Чепеларе в размер на 6617,29 евро.

 

 

 Дата:14.09.2010г.                                                    Декларатор: /п/

 

 


 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната С.И.П..

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Чепеларе

Гл.счетоводител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМА.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЯМА

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЯМА

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЯМА.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЯМА.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЯМА

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЯМА.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМА.

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: Костадин Мирчев Чакъров – огняр, роднина по сватовство до втора степен.

 

 

Забележка. Лицата, които заемат публична длъжност към 31 март 2009 г., декларират  обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2 – към 31 март 2008г.

 

 

 Дата: 11.07.2011 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Т.Е.С.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

административен секретар в  районен съд- Чепеларе

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 26.06.2012г. в банка „ДСК” ЕАД сумата 2,500хил. лева.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:05.07.2012г.                                                    Декларатор: /п/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Х.И.Б.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе - съдебен секретар

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 06.12.2011г. е направено рефинансиране на заема в размер на 10 000 евро.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:10.12.2011г.                                                    Декларатор: /п/


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната С.И.П-Ч..

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе – главен счетоводител

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

Имам задължения към „Банка ДСК” ЕАД:

1.Кредит овърдрафт в размер на 1300лв. от 17.10.2008г.

2.Потребителски кредит в размер на 5000 лева на 29.01.2013г.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:30.01.2013г.                                                    Декларатор: /п/

 

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Н.С.Г.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе – съдебен секретар

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 02.07.2013г. в „УниКредитБулбанк” АД – сумата 12 хил.евро.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:09.07.2013г.                                                    Декларатор: /п/


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Долуподписаният    Г.И.К.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

 Районен съд гр. Чепеларе - Призовкар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Не .

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):НЕ.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   НЕ.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  Банка ДСК, потребителски кредит от 20.06.2008г. в размер на 11800евро.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:НЕ.

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: НЕ

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г. декларират обстоятелствата по т.1,3,4,и 5 към 31 март 2009г. а по т.2- към 31 март 2008г.

 

 Дата: 02.09.2013 г.

 

Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

                                                          Долуподписаната Н.С.Г.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Чепеларе – съдебен секретар

изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

II. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:

На 05.09.2014г. в „УниКредитБулбанк” АД – сумата 2 хил.евро.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

 

 Дата:12.09.2014г.                                                    Декларатор: /п/


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

(Изм. – ДВ, бр.38 от 2012г., в сила от 01.07.2012г.)

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната                С.Б С.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Чепеларе,

съдебен  секретар (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ;

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ

 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012г., в сила от 1.07.2012г.) Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: НЕ;

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2 – към 31 март 2008г.

 

 

 

 Дата: 26.04.2016г.

 

Декларатор: /п/

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

(Изм. – ДВ, бр.38 от 2012г., в сила от 01.07.2012г.)

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната                Е.М.В.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Чепеларе,

чистач (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  НЕ;

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ

 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012г., в сила от 1.07.2012г.) Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: НЕ;

 

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г., а по т.2 – към 31 март 2008г.

 

 

 

 Дата: 01.12.2016г.

 

Декларатор: /п/

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР