СЪОБЩЕНИЕ

 

                  

                   УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

                   Във връзка с въведената от Министерство на правосъдието възможност за издаване на електронни свидетелства за съдимост, Ви уведомяваме, че:

 

                  1. Подаването на Заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост се извършва на страницата на информационната система на Министерство на правосъдието;

 

                   2. Електронно свидетелство за съдимост се издава на лица, които нямат съставени бюлетини за съдимост и/или бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а от НК, т.е. които отговорят на изискванията на чл. 35а, ал. 1 от Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 04.03.2008 г.изм. и доп. ДВ бр.14 от 12.02.2013 г.).;

 

                   3. На лице, което има издаден квалифициран електронен подпис за физическо лице, съдържащ информация за ЕГН.

 

                   4. Дължимата държавна таксата за издаване на свидетелство за съдимост в електронен вид е 3.00 лева, съгласно постановление № 306 от 30.11.2012г. на Министерски съвет, платена по банков път по сметка на Министерство на правосъдието.

                  

                   5. Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

 

                   6. Подробна информация за издаване на електронно свидетелство за съдимост, може да намерите на  Интернет страницата на Министерство на правосъдието.  https://cs.mjs.bg/

 

Публикувано, на основание писмо изх. № 91-00-062/11.04.2013г. на ВСС, за информиране на гражданите.

 

15.04.2013г.