Плащане на държавни такси чрез ПОС терминал

 

Районен съд град Чепеларе уведомява своите клиенти, че от 12.02.2014г. могат да извършват картови плащания за всички видове държавни такси, наложени процесуални глоби и съдебни разноски по транзитната сметка на съда: BG94 UNCR 7000 3101 9775 77, банков код: UNCRBGSF, БАНКА : УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ , чрез ПОС терминално устройство. Ограничения в размера на сумите няма.  Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и  Борика. При разплащане чрез ПОС терминално устройство не се дължат банкови комисиони /такси/. 

ПОС терминалното устройство е поставено в деловодството на съда – стая 207.

Услугата ще позволи на потребителите на съдебни услуги да плащат всички видове държавни такси, включително за издаване на свидетелство за съдимост, за заверени преписи  и копия на съдебни актове, удостоверения и др.

При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.