В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А

 

за организацията на публикуването на съдебните актове в изпълнение на задълженията на Районен съд гр. Чепеларе по чл. 64 от Закона за съдебната власт

 

 

Тези вътрешни правила уреждат практическото изпълнение /подбора и обезличаването на данните от актовете и на предаването им за публикация/ на задълженията на Районен съд гр. Чепеларе по чл. 64 от Закона за съдебната власт и  във връзка решение на ВСС, взето с протокол № 42 от 29.10.2009 г.

Вътрешните правила са задължителни за служителите и съдиите в Районен съд гр. Чепеларе.

Съгласно чл. 64 ал. 1 от ЗСВ  (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Публикуването на актовете по ал. 1 се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове,

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.

 

1. Публикуването на диспозитива на присъдата да става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея - след изготвянето им. Публикува се само диспозитива на присъдата, по дела разгледани, при условията на чл. 263 ал. 1 ал. 2 НПК.

2. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.

3. Да не се публикуват съдебни актове, постановени по:

- охранителни /чл. 19 ЗГР, чл. 100 СК-отм., чл. 50 СК, -искове за установяване на факти, обявяване на отсъствие и смърт/,

-частни граждански /образувани по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, включително касаещите случаи на съдебна администрация, по които съдът се произнася с определение или заповед, по делегация на българските и чуждестранни съдилища по граждански дела/ и

частни наказателни производства /образувани по частни жалби по НПК, по жалбите срещу мярката за неотклонение "задържане под стража", по молби за реабилитация, по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 89 НК, по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето, по всички искания към съда в досъдебното производство, по производствата във връзка с изпълнение на наказанията, по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела и по молби за определяне на общо наказание/,

с изключение на тези, които слагат край или препятстват  по-нататъшното развитие на производството /например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК - се публикуват/. Да не се публикуват актове, на които е поставен грифт за сигурност.

4. При публикуване на съдебните актове да се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса, /като се обезличават и  всички признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето, които въпреки инициализирането на имената на лицата биха могли да способстват идентифицирането на физическите лица/, при спазване Закона за защита на личните данни  и Закона за защита на класифицираната информация.

ични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци/;

 ласифицирана информация по смисъла на този закон е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация/;

5. Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ /развод и недействителност на брака; издръжка; изменение на издръжка; родителски права; по Закона за защита срещу домашното насилие; по Закона за защита срещу дискриминацията; по   Закона за закрила на детето; неплащане на издръжка - чл.183 от НК/, като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси. Публикуват се без мотиви и съдебни актове, разгледани по реда на чл. 136 ГПК, както и по дела от общ характер с пострадало непълнолетно или малолетно лице. В последния случай, не се публикува и диспозитива на присъдата, а прессъобщения се публикуват и/или издават само след одобрение от съдията докладчик по делото.

6. Подготовката относно процеса и организацията на публикуване на актовете в електронна форма, които подлежат на публикуване, с оглед спазване на посочените по-горе ограничения се извършва от съдебните секретари-протоколисти, деловодителите, компютърният оператор, изпълняващ деловодни функции и системния администратор, като възлагането на задълженията се допълват в длъжностните характеристики на съдебни служители.

7. При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/, служителите да искат становище от съдията-докладчик или друг съдия,  определен от председателя на съда, относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

8. На Интернет-страницата на Районен съд гр. Чепеларе да се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Правилата се издават на основание чл. 64 ЗСВ и решение на ВСС по протокол № 42/29.10.2009г.

§2. В обстоятелствената част на Вътрешните правила, чл. 64 от ЗСВ е допълнен с ал.2, поради изм. на ЗСВ, обн. в ДВ бр.81 от 18.10.2011г. и в т. 5.  съгласно заповед № 165/24.10.2011г.

 

 

гр. Чепеларе

24.10.2011г